Tanssii & Musisoi ry

Tarkoitus ja Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea tanssin ja musiikin kulttuuria tuottamalla erilaisia tapahtumia ja konsertteja.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kunto- ja tanssiurheilua levittää kunto- ja tanssiurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä. ( Ks.tanssitunnit)
Edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
  • Järjestää kulttuuri-,opetus- ja koulutustilaisuuksia
  • Järjestää/ toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, esiintymisiä, tansseja ja juhlia
  • Antaa tietopuolista opetusta
  • Hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
  • Ylläpitää omia internetsivuja
  • Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
  • Järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen

Yhteystiedot:
Sanna Takatalo-Heinonen pj/tanssi 044-5602996
Roope Pelo hallituksen jäsen/kulttuuri 044-3307649
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite:
Tanssii ja Musisoi ry
Helsingintie 32 B
24100 Salo

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tanssii ja Musisoi ry ja sen kotipaikka on Salo.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunto- ja tanssiurheilua ja levittää kunto- ja tanssiurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta tanssiurheiluun.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös ylläpitää ja tukea tanssin ja musiikin kulttuuria, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

-Järjestää kulttuuri-,opetus- ja koulutustilaisuuksia

-Järjestää/ toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, esiintymisiä, tansseja ja juhlia

-Antaa tietopuolista opetusta

-Hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön

-Ylläpitää omia internetsivuja

-Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun

-Järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
Toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta - sähköpostitse

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014:

Tanssii ja Musisoi Ry:n tavoitteena on tehdä tunnetuksi lavatanssikulttuuri, erityisesti tanssi ja lavatanssimusiikki. Tavoitteena on myös edistää jäsenistön omaehtoista liikunta- ja vapaa-ajankulttuuria.

Tanssii ja Musisoi ry:n tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta Salon seudulla ja edistää eri taiteenalojen (Musiikki, tanssi, teatteri) välistä yhteistyötä ja verkottumista Salossa ja sen ympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää monipuolista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää tanssin opetusta lapsille, nuorille, aikuisille ja senioriryhmille.
Lisäksi yhdistys tuo kaupunkiin sekä koti- että ulkomaalaisten ammattitanssijoiden vierailuja niin lyhytkurssien
opettajina kuin näytöstilaisuuksien vierailuesiintyjinä.

Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, tanssitietous- ja tiedotustilaisuuksia sekä toimii yhteistyössä muiden alan paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys kerää oppilasmaksuja, jäseniltään jäsenmaksua, järjestää pääsymaksullisia näytöksiä sekä tanssitapahtumia, mm. lavatansseja, sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys toimii voittoa tavoittelemattomasti.

Tanssii ja Musisoi Ry pyrkii järjestämään vuonna 2014 ainakin neljät-viidet lavatanssi-iltamat joko yksin tai yhteistyössä jonkun muun tahon kanssa. Niillä rahoitetaan yhdistyksen toimintaa ja tehdään sitä tunnetuksi sekä tarjotaan jäsenille mahdollisuus vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja tanssimiseen.

Tanssii ja Musisoi Ry:n toimintakausi 2014 aloitetaan Vuohensaaren illanvietto tapahtumalla Elokuussa jonka teema on "Kuin Silloin Ennen".

Opetus-ja kurssitoiminta aloitetaan Syyskaudella 2014. Toiminta jakautuu seuraavasti:
1. Opetus- ja kurssitoiminta 2. Näytös- ja esiintymistoiminta 3. Yhteistyö 4. Kehitystyö